Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ, 1/2 & 1/3 ΑΥΤΗΣ)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΔΡΑ:   ΝΑΥΠΛΙΟ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2    Τ.Κ. 21100    Τ.Θ. 21

Ναύπλιο       12/10/2017                          Αριθ. Πρωτ:    503/4/73


ΠΡΟΣ:  1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
               2. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
               3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
               4. Α.Ε.Α./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
               5. Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ
               6. Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ, 1/2 & 1/3 ΑΥΤΗΣ)

     Την 06/08/2017 κοινοποιήθηκε στην Ένωση αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, η υπ’ αριθ. 256997/8/10-β από 06/08/2017 αναφορά συναδέλφου που υπηρετεί στο Τ.Α. Ναυπλίου, με αποδέκτη την Δ.Α. Αργολίδας (την οποία επισυνάπτουμε) και θέμα την επιστροφή προς διόρθωση από την Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ, γενόμενης δαπάνης αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων, πραγματοποιηθείσας μετακίνησης για εκπαιδευτικούς λόγους του αναφέροντα από το Ναύπλιο στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που εδρεύει στους Θρακομακεδώνες Αττικής. Ο αναφερόμενος λόγος της επιστροφής είναι ότι, η εν λόγω μετακίνηση δεν πληρεί των προϋποθέσεων ολόκληρης ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς δεν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα.
          Από την εξέταση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω αναφορά αλλά και γενικότερα των συναφών γενομένων δαπανών έδρας μας, διαπιστώνονται τα εξής:

 1.- Κατά την εξέταση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης προσωπικού (και δη για λόγους εκπαίδευσης, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος διέμεινε εντός της σχολής), αυτές να επιστρέφονται ως μη αποδεκτές με την αιτιολογία, ότι ο αστυνομικός που μεταβαίνει για εκπαίδευση, δεν δικαιούται ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση, σε περίπτωση που η μετακίνησή του είναι μικρότερη των 120 ή 160 χιλιομέτρων κατά περίπτωση (ανάλογα το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί).

2.- Η ως άνω αιτιολογία απόρριψης, στηρίζεται στην υπ’ αριθ. 1742/15/321267 από 18/02/2015 Δ/γη της Δ-νσης Οικονομικών/1ο Τμήμα Προϋπολογισμού – Δαπανών, που αφορά το συνημμένο επ’ αυτής  διευκρινιστικό απαντητικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 2/88822/ΔΕΠ/2014 από 03/02/2015).

3.- Από την εξέταση των δύο αυτών εγγράφων παρατηρούμε ότι:

  α) Στο μεν απαντητικό του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρονται αναλυτικά όλες οι κείμενες διατάξεις που αφορούν θέματα οδοιπορικών εξόδων του αστυνομικού προσωπικού, αποτυπωμένης της συνδυαστικής τους ερμηνείας επί των μετακινήσεων εκπαιδευομένων αστυνομικών και καταλήγοντας σε δύο περιπτώσεις δικαιώματος επί της αποζημίωσης, ως εξής :
i)  Μετακίνηση από 15 έως 60 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου, μόνο κατά την αρχική μετάβαση και κατά την επιστροφή μετά την λήξη της εκπαίδευσης, εφόσον διατίθεται από την Υπηρεσία κατάλυμα (δίχως ημερήσια αποζημίωση).
          ii) Μετακίνηση από 60 έως 120 ή 160 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 2/27000/0022/18-12-2001 Κ.Υ.Α. και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν.2685/1999.

  β) Στην ανωτέρω σχετική διαταγή της Διεύθυνσης Οικονομικών, καίτοι αναφέρεται ρητά στην συνημμένη επ’ αυτής απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου, της οποίας η διαταγή αποτελεί συνέχεια, αποφαίνεται σε τρείς περιπτώσεις δικαιώματος επί της αποζημίωσης, διευκρινίζοντας το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση, ως εξής:
i)  Μετακίνηση από 15 έως 60 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου, μόνο κατά την αρχική μετάβαση και κατά την επιστροφή μετά την λήξη της εκπαίδευσης (δίχως ημερήσια αποζημίωση).
          ii) Μετακίνηση από 60 έως 120 ή 160 χιλιόμετρα: Αντίτιμο εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω και ημερήσια αποζημίωση (ένα τρίτο αυτής).
          iii) Μετακίνηση άνω των 120 ή 160 χιλιομέτρων: Αντίτιμο εισιτηρίου κατά τα ανωτέρω και ημερήσια αποζημίωση (ολόκληρη).

4.-  Στη παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.2685/1999, στις διατάξεις του οποίου ορθώς αναφέρεται το απαντητικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέροντάς τον ως τον ισχύον Νόμο που καθορίζει το ύψος της ημερήσιας  αποζημίωσης  περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων, αναφέρεται ρητά στις περιπτώσεις ολόκληρης ημερήσιας αποζημίωσης ως εξής :
‘’ ΑΡΘΡΟ 9 Ν.2685/1999
2. Η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη
α. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
β. Όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). … ‘’

5.- Στην προκειμένη περίπτωση και σε άλλες όμοιες περιπτώσεις, ο μετακινούμενος διαμένει εντός της σχολής, σύμφωνα και με σχετική βεβαίωση που προσκομίζει. Σε πλήρη συνάφεια λοιπόν με το απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου, ως άνω αναφέρεται (§3α περ. ii του παρόντος) αλλά και των διατάξεων του Ν.2685/99 (άρθρο 9 §2Α περίπτωση β’), ο εκπαιδευόμενος που μετακινείται από 60 έως 120 ή 160 χιλιόμετρα (κατά περίπτωση), δικαιούται ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση. 

Επί της ουσίας και με δεδομένη την προϋπόθεση ημερήσιας αποζημίωσης (μετακίνηση άνω των 60 χιλιομέτρων) και εφόσον ο μετακινούμενος διανυκτερεύει σε κατάλυμα που οικονομικά καλύπτεται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (δαπάνη διανυκτέρευσης και μόνον αυτή) ,  ο μετακινούμενος δικαιούται «ολόκληρη» ημερήσια αποζημίωση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν  επισήμανση των ρητά προβλεπομένων διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας,  οι οποίες είναι ξεκάθαρες, αναφέρονται στο προαναφερόμενο διευκρινιστικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως έχουν και δεν επέχουν ανάγκης ερμηνείας. 

 Σε συνάφεια εν προκειμένω με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα αναφορά, ερωτάται:

- Γιατί δεν τίθεται σε εφαρμογή η §2β του άρθρου 9 του Ν.2685/1999;

- Είναι ή δεν είναι ο Ν.2685/1999 ο ισχύον Νόμος  που καθορίζει το ύψος της ημερήσιας  αποζημίωσης  περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων;  Σε αρνητική περίπτωση, ποιες είναι οι διατάξεις ή ποιες οι τροποποιήσεις του συγκεκριμένου άρθρου που προβλέπουν διαφορετική ερμηνεία;

- Είναι αναγκασμένος ο αστυνομικός να επιβαρύνεται των εν θέματι εξόδων, δεδομένου της αντικειμενικής υπόστασης εξόδων διαβίωσης του εκπαιδευόμενου αστυνομικού (διατροφής κτλ), των οποίων ούτως ή άλλως και μετά βίας καλύπτει η χρηματική αξίωση ολόκληρης της ημερήσιας αποζημίωσης (29,35€ δίχως την αφαίρεση των κρατήσεων και φόρων );

Παρακαλούμε όπως τύχουμε της έγγραφης απαντήσεως σας, επί των ανωτέρων  και καλείται η Ομοσπονδία μας, όπως εξετάσει διεξοδικά το θέμα, καθώς φρονούμε ότι, το εν λόγω πρόβλημα είναι Πανελλαδικού επιπέδου και θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση διότι δεν είναι δυνατόν η Νομοθεσία να επεξηγείται με διαφορετικές έννοιες, αλλά ούτε μια ομάδα εκπαιδευομένων να τυγχάνει άλλης μεταχείρισης όπως αναφέρεται στην υπ.αριθμ.πρωτ.1742/15/321267 από 18/02/2015  Διαταγής του Α.Ε.Α/ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΤΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΑΠΑΝΩΝ  "Επιπλέον, τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις εκπαιδεύσεων, εξαιρουμένων των  περιπτώσεων φοίτησης στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. της Σχολής Μετ/σης & Επ/σης ΕΛ/ΑΣ, στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, για τις οποίες (περιπτώσεις) καθορίζεται ιδιαίτερο καθεστώς."                                         
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου