Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Έγγραφο στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την ακαταλληλότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία του Α.Τ. Κρανιδίου Αργολίδας και αίτημα για σύναψη νέας σύμβασης μισθώσεως ακινήτου
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6934963849


                                                                                                        
                                                                      Ναύπλιο 29-04-2015
                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 403/4/11


Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

   κ. Ιωάννη ΠΑΝΟΥΣΗ


Κοινοποίηση: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
                                 Αντιστράτηγο  Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
                            2) Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος
                            3) Γ.Π.Α.Δ.Πελ/νησου
                            4) Δ.Α. Αργολίδας
                            5) Α.Τ. Κρανιδίου
                            6) Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας                                   
                            7) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                   
Θέμα: Έγγραφο αναφορικά με την ακαταλληλότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία του Α.Τ. Κρανιδίου Αργολίδας και αίτημα για σύναψη νέας σύμβασης μισθώσεως ακινήτου.


Κύριε Υπουργέ,
            Η Ένωσή μας έχει, κατ’ επανάληψη, γίνει αποδέκτρια παραπόνων τόσο από συναδέλφους μας, αστυνομικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στο Α.Τ. Κρανιδίου, όσο και από πολίτες,  σχετικά με την κτιριακή υποδομή του μισθίου ακινήτου, όπου στεγάζεται η άνω Υπηρεσία.
            Πλέον συγκεκριμένα, δυνάμει του με αριθμό 2391 υπό χρονολογία 27-11-2001 μισθωτηρίου συμβολαίου, η Υπηρεσία του Α.Τ. Κρανιδίου Αργολίδας, στεγάζεται σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Αικατερίνης Γεωργ. Καπράνη, κείμενο στο Κρανίδι Αργολίδας και επί της οδού Παντανάσση, αριθμ. 16.
            Το συγκεκριμένο μίσθιο ακίνητο, που κείται στο δεύτερο υπέρ του ισογείου όροφο, διώροφης οικοδομής και αποτελείται από δέκα (10) κύριους χώρους, δύο (2) ανεξάρτητες αποθήκες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, συνολικού εμβαδού 185, περίπου, τ.μ. είναι εξόχως ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, καθόσον το κτίσμα αυτό αδυνατεί να καλύψει τις πραγματικές και λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος Κρανιδίου και των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων καθώς επίσης και των συναλλασσόμενων με την Υπηρεσία αυτήν πολιτών.
Προς επίρρωση δε του άνω ισχυρισμού μας, αρκεί να αναφέρουμε όλως ενδεικτικώς ότι:
-Η ωφέλιμη επιφάνεια και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του μισθίου ακινήτου δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού του Α.Τ. Κρανιδίου, η οργανική δύναμη του οποίου ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα.
-Ο αύλειος χώρος, που χρησιμοποιείται για τη στάση και τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανών, πέραν της στενότητάς του σε έκταση, είναι δύσκολα προσβάσιμος από τον κεντρικό δρόμο, καθόσον μεσολαβεί ανώνυμη δίοδος μικρού πλάτους, που απαγορεύει την ταυτόχρονη διέλευση δύο οχημάτων ενώ περαιτέρω η στάθμευση σε όμορη και εφαπτόμενη ιδιοκτησία ιδιωτικών ΙΧΕ. αυτοκινήτων, επανειλημμένως εγκλωβίζει τα υπηρεσιακά μας οχήματα. 
-Ελλείπουν έστω και οι στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς φύλαξης και υγιεινής στους χώρους κράτησης των κρατουμένων, αφού οι κρατούμενοι φυλάσσονται σε ένα κελί περιορισμένων διαστάσεων, κατασκευασμένο εντός δωματίου, όπου υπάρχει εγκατάσταση κουζίνας. Το δε ενυπάρχον W.C. είναι εξωτερικό και υπολειτουργεί.
-Το ηλεκτρικό δίκτυο του  μισθίου ακινήτου δεν δύναται να υποστηρίξει το σύστημα POLICE ON LINE, με αποτέλεσμα αυτό πολύ συχνά να τίθεται εκτός λειτουργίας.
-Άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς επίσης και ηλικιωμένοι συμπολίτες μας αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία του Α.Τ. Κρανιδίου, καθόσον αφενός η Υπηρεσία αυτή στεγάζεται στο 2ο όροφο, αφετέρου δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές (ειδικές ράμπες,  ανελκυστήρας κ.λπ.) για τη διευκόλυνση ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
-Τέλος, το συγκεκριμένο μίσθιο κτίσμα έχει κατασκευαστεί προ πολλών δεκαετιών και έχει εγκαταλειφθεί χωρίς καμία ανακατασκευή ή συντήρηση με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα στην τοιχοποιία αυτού, αφού πολλάκις παρατηρείται το φαινόμενο να υποχωρούν  σοβάδες.  
Τα ως άνω προβλήματα έχουν ήδη επισημανθεί από εμάς,  τόσον στην Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας, όσο και στην Δ.Α. Αργολίδας, με προγενέστερα έγγραφά μας.
            Επειδή, πέραν της ακαταλληλότητας του μισθίου ακινήτου, η σύμβαση μισθώσεως του κτιρίου, που στεγάζει το Α.Τ. Κρανιδίου, έχει ήδη λήξει από την 26η-11-2013, καθόσον το με αριθμό 2391 υπό χρονολογία 27-11-2001 μισθωτήριο συμβόλαιο είχε δωδεκαετή διάρκεια, ενώ σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται, όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3130/2003 «περί μισθώσεως ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
           Συνεπώς, το Δημόσιο πρέπει να προβεί σε νέα σύμβαση μισθώσεως για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας του Α.Τ. Κρανιδίου, με τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (δημοπρασίας), μετά από σχετική αίτηση του Προϊσταμένου της προς στέγαση υπηρεσίας προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, όπως ακριβώς ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, που αναφέρεται στους τρόπους διενέργειας των μισθώσεων.
           Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας καλείται να απευθύνει σχετικό αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Περιφέρειας Αργολίδας, καθόσον η τελευταία τυγχάνει, εν προκειμένω, αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση της συμβάσεως μισθώσεως, η δε αίτησή του, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από κτιριολογικό πρόγραμμα, σε ηλεκτρονική μορφή, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά και θα εξειδικεύονται οι ανάγκες της υπηρεσίας του Α.Τ. Κρανιδίου, οι χώροι που απαιτούνται για την εγκατάστασή της, η συνολική επιφάνεια των χώρων και οι ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να πληρεί το προς μίσθωση ακίνητο. Για το λόγο αυτό η αρμόδια Υπηρεσία του Υμετέρου Υπουργείου, πρέπει να προβεί σε άμεση σύνταξη του σχετικού κτιριολογικού προγράμματος και αποστείλει αυτό αρμοδίως, ούτως ώστε να συνοδεύσει τη σχετική αίτηση προς την αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία Αργολίδας.
          Επιπλέον, αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο μίσθιο ακίνητο η υπηρεσία μας, καταβάλλει μίσθωμα περίπου 500 ευρώ, κάθε μήνα και επιπρόσθετα για τον Α.Σ. Ερμιόνης, άλλα 450 ευρώ περίπου, δεδομένου ότι βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την έδρα του Α.Τ. Κρανιδίου και στον ίδιο δήμο (Δήμος Ερμιονίδος), ο οποίος τελεί σε κατάσταση  εκτός λειτουργίας, εδώ και δυο χρόνια καθ' όσον, η αστυνόμευση της περιοχής αλλά και η εξυπηρέτηση των πολιτών, γίνεται από το προαναφερόμενο Αστυνομικό Τμήμα. Η συγχώνευση των δυο υπηρεσιών (Α.Τ. Κρανιδίου & Α.Σ. Ερμιόνης) κρίνεται επιτακτική ανάγκη και το άθροισμα των δυο μισθωμάτων και ίσως με μία μικρή προσθήκη να μπορέσει να δώσει οριστική λύση στο θέμα της μεταστέγασης του Α.Τ. Κρανιδίου.
          Τέλος, θεωρούμε ότι ανάμεσα στις επιδιώξεις του Υμετέρου Υπουργείου είναι αναμφίβολα αφενός η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους ένστολους, αφετέρου η διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς φύλαξης και υγιεινής στους χώρους κράτησης των κρατουμένων, ευελπιστούμε ότι θα μας συνδράμετε και θα καταστείτε αρωγός μας στην προσπάθειά μας, να μεταστεγαστεί άμεσα η Υπηρεσία σε κτίριο που να καλύπτει πλήρως τις στεγαστικές ανάγκες του Α.Τ. Κρανιδίου.


ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου